No tens activat JAVASCRIPT al navegador, pots navegar en la nostra web tranquil·lament, però et recomanem que ho activis perquè puguis fer us del Web amb totes les funcionalitats.

Resultats

Obertament realitza de manera sistemàtica, l’avaluació de les accions que realitza. L’avaluació de les actuacions està realitzada pel Grup de recerca en Serveis Sanitaris i Resultats en Salut Mental en Atenció Primària (PRISMA) de Sant Joan de Déu, i està validat per Ivàlua, Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques. Aquestes avaluacions experimentals ens ajuden a veure la eficàcia dels projectes, és a dir, si les intervencions redueixen l’estigma i fins a quin punt.

L’avaluació es fa a través de l’avaluació d’impacte, amb escales amb validesa internacional. El disseny de l’avaluació s’ha realitzat mitjançant la creació de qüestionaris amb les escales següents:

-Canvis en actituds (escala CAMI - Community attitudes towards mentalillness)

-Canvis en intenció de comportament (escala RIBS - Reported and Intended Behaviour Scale)

-Canvis en estigma personal i percebut (escala PPDS)

-Desitjabilitat social

Segons les darreres dades de les que es disposen en relació a la lluita contra l’estigma i la discriminació per raons de salut mental, corresponents a l’Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA) per l'any 2016, intenció de relació dels catalans respecte als trastorns mentals ha millorat de forma significativa. Aquesta dada, que millora per quart any consecutiu, demostra que la tasca de combatre la discriminació va en la direcció correcta i ens esperona a seguir treballant.

De fet, la quantitat de persones que afirmen estar d'acord amb relacionar-se amb una persona que passa per un problema de salut mental ha augmentat en les quatre dimensions analitzades: convivència, veïnatge, amistat i feina. Aquest increment és especialment notable en les tres primeres dimensions.

Activisme

L’activisme és el principal actiu per a acabar amb la discriminació i difondre un missatge per la normalització de la salut mental, i, segons afirma un estudi realitzat a 123 activistes, també és una bona manera d’apoderar-se, reduir els nivells d’autoestigma i contribuir a una vida normalitzada i autònoma.

Aquesta conclusió es desprèn d’un estudi realitzat pel Grup de Recerca en Serveis Sanitaris i Resultats en Salut Mental (PRISMA) i la Fundació Sant Joan de Déu per la Recerca i la Docència, i supervisat per l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques (IVÀLUA), que Obertament va promoure. L’estudi, realitzat entre 2013 i 2015 a sis ciutats catalanes, es va fonamentar en uns qüestionaris duts a terme pels participants en tres moments: abans de la formació, tres mesos després de la formació i nou mesos després de començar a exercir com a activista.

Els resultats mostren un augment significatiu del nivell d’apoderament que perceben els activistes, cosa que pot contribuir molt positivament a processos de recuperació i a la capacitat de portar una vida autònoma i normalitzada. A més, de l’estudi també es desprèn una altra dada destacada: després d’uns mesos d’activisme, la sensació de discriminació per raons de salut mental disminueix. 

Salut mental i mitjans

Les anteriors dades van en la mateixa direcció que els resultats d’un àmbit concret, el del tractament mediàtic de la salut mental. De les darreres xifres que va obtener l’Observatori de mitjans i salut mental (a l’Informe de l’any 2015) també se’n desprenia una millora en el tracte de la salut mental als mitjans respecte a l’any anterior. Els mitjans de comunicació són un dels col·lectius amb els que treballarem amb metodologia TLC3 i amb els que més intensament hem realitzat accions de sensibilització i assessorament en els darrers anys.

Salut mental i educació

Els primers resultats de l'impacte del projecte 'What's Up! Com vas de salut mental?' (destinat a joves i a l’àmbit educatiu,  fruit d’un estudi realitzat per la Fundació Sant Joan de Déu per la Recerca i la Docència i supervisat per l'Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques (IVÀLUA), també mostren que la metodologia és útil per combatre l’estigma. Respecte la part del projecte corresponent a les intervencions curriculars, les dades conviden a que sigui estés a aquells centres educatius que així ho sol·licitin, ja que s’han obtingut evidències empíriques de la seva efectivitat a curt i mig termini. 

L'avaluació en qüestió ha estat realitzada a través d'una investigació controlada no aleatoritzada, utilitzant escales internacionals que mesuren, per una banda, el canvi en les opinions i creences en salut mental; per altra, el canvi en actituds i la intenció de comportament.

Campanyes de difusió de la lluita contra l’estigma

Tornant a l’ESCA, els resultats d’aquesta enquesta pública indiquen que un 12% del catalans reconeixen la campanya ‘Dóna la cara per la salut mental’ (duta a terme l’any 2015) i un 8,6% fan el mateix amb la campanya 'Cap Conversa Pendent'. A més, els que les reconeixen milloren molt significativament la seva intenció de conducta respecte als que no ho fan. 

Carregant, un moment, si us plau